MENU

手机 QQ & 微信 页面链接

2018 年 10 月 31 日 • 软件

备注
部分链接需要在 手机QQ / 微信 内打开才能正常显示。
请修改链接中的 中文 部分。
一般情况下,Q号 可改为自己的或对方的。
部分链接可能已失效(链接下方的日期为最后测试可用的日期)。

QQ

打卡

主页

https://ti.qq.com/signin/public/index.html

我的卡片

https://ti.qq.com/signin/public/cardsv2.html
2020-07-02

达人

https://ti.qq.com/xman/self.html

个性装扮

https://zb.vip.qq.com/sonic/index

好友互动标识

https://ti.qq.com/hybrid-h5/interactive_logo/two?target_uin=对方Q号&_nav_txtclr=000000

空间

花藤

https://qzs.qq.com/qzone/phone/m/v4/module/playbar/index.html?appid=1101255595

我的好友

https://h5.qzone.qq.com/platform/myfriend

小秘密

https://h5.qzone.qq.com/secret/list

亲密关系

https://ti.qq.com/hybrid-h5/intimate/list

礼物

https://h5.qzone.qq.com/v2/vip/giftv2/vuemall?friends=Q号
2020-07-02

群公告

https://web.qun.qq.com/mannounce/index.html#gc=群号

群发消息

https://qun.qq.com/qqweb/m/qun/supermaster/msg.html

群机器人

https://qun.qq.com/qqweb/m/qun/qun_robot/setting.html?gc=群号
https://web.qun.qq.com/qunrobot/data.html?gc=群号&robot_uin=机器人Q号

群聊等级PK

https://qun.qq.com/qqweb/m/qun/rank/rank.html?gc=群号&uin=Q号

群匿名

https://qqweb.qq.com/m/business/anonymoustalk/index.html?gcode=群号&role=1&self=1

群签到

列表

https://qun.qq.com/qqweb/m/qun/checkin/index.html?gc=群号&state=0

新签到

https://qun.qq.com/qqweb/m/qun/checkin/index.html?gc=群号&state=1

群日历

https://qun.qq.com/qqweb/m/qun/calendar/index.html?gc=群号

群荣誉

http://qun.qq.com/interactive/qunhonor?gc=群号

群收钱

https://mqq.tenpay.com/mqq/groupreceipts/index.shtml?uin=Q号&type=3

群数据

https://qqweb.qq.com/m/qun/activedata/active.html?gc=群号

群投票

列表

https://client.qun.qq.com/qqweb/m/qun/vote/index.html?groupuin=群号

发布投票

https://client.qun.qq.com/qqweb/m/qun/vote/form.html?groupuin=群号

群头衔

设置

https://qinfo.clt.qq.com/qlevel/setting.html#gc=群号

佩戴

https://qun.qq.com/qqweb/m/qun/medal/index.html?gc=群号&uin=Q号

群头像

https://p.qlogo.cn/gh/群号/群号_头像序号/640

群相册

普通

https://h5.qzone.qq.com/groupphoto/inqq/album/群号

最近照片

https://h5.qzone.qq.com/groupphoto/index?inqq=1&groupId=群号
https://h5.qzone.qq.com/groupphoto/index?inqq=2&groupId=群号
https://h5.qzone.qq.com/groupphoto/index?inqq=3&groupId=群号
https://h5.qzone.qq.com/groupphoto/index?inqq=4&groupId=群号

最新照片

https://h5.qzone.qq.com/groupphoto/inqq/recent/群号

群应用

普通

https://qun.qq.com/qqweb/m/qunopen/appstore/index.html?gc=群号
2020-07-02

小程序 - 管理

https://qun.qq.com/slidepanel/manage?gc=群号&gid=1&gtype=10026&gfrom=1
2020-07-02

群员分布

https://web.qun.qq.com/statistics/index.html?gc=群号

群作业

https://qun.qq.com/homework/features/index.html?gid=群号#gid=群号

坦白说

https://ti.qq.com/honest-say/main.html

天气

https://weather.mp.qq.com/?asyncMode=1&city=城市
广州天气
https://weather.mp.qq.com/?asyncMode=1&city=%E5%B9%BF%E5%B7%9E

头像

https://q1.qlogo.cn/g?b=qq&nk=Q号&s=数值
数值(s / spec)分辨率(px)
140 × 40
240 × 40
3100 × 100
4140 × 140
5640 × 640
4040 × 40
100100 × 100
参考: CSDN

头像挂件

https://zb.vip.qq.com/widget/mine

详细资料

https://ti.qq.com/qcard/index.html?qq=Q号

账号信息(个人)

https://mc.vip.qq.com/card/index

微信

添加联系人(URL Scheme)

  • 复制到输入框修改对方微信ID后发送,点击发出的微信即可进入
  • 使用此方法可以添加自己到联系人列表,也可以重复添加联系人列表中已存在的好友(修改对方微信ID的英文字母大小写)
<a href="weixin://contacts/profile/对方微信ID">微信</a>
最后编辑于: 2020 年 07 月 10 日
返回文章列表 打赏
本页链接的二维码
打赏二维码